Tags

, , ,

De Leeuwarder Courant schrijft: “Op Dinsdag 26 Februari 1902 werd door den
Raad der gemeente Leeuwarden, op voorstel van Burgemeester en Wethouders, met eenparige stemmen besloten tot de oprichting eener nieuwe school, ter vervanging van de burgerdagschool alhier, welke laatste school jarenlang een kwijnend bestaan heeft geleid en wier opheffing algemeen werd gewenscht, omdat zij niet voldeed aan de steeds meer en meer gevoelde behoefte aan meer algemeene ontwikkeling, volgende op het gewoon lager onderwijs en noodig voor eene betrouwbare keuze van het voor het kind meest gewenschte toekomstig levensberoep.”

Schoolrapport 1906 - 1909

Ook toen al werd gewezen op de steeds harder wordende maatschappij: “Zulk eene meer algemeene ontwikkeling, zoo noodig voor het welslagen in elk levensberoep, zoo gewenscht in den steeds feller wordenden strijd om het bestaan en in de steeds toenemende concurrentie op haast elk maatschappelijk gebied zal voortaan de taak zijn der nieuwe school voor voortgezet en uitgebreid lager onderwijs te Leeuwarden. Die nieuwe school zal zijn eene volksschool in den besten zin des woords, eene school voor iedereen, vooral voor kinderen, jongens en meisjes, zoowel in als buiten Leeuwarden, voor wie het bezoek der hoogere burgerschool of van het gymnasium om de eene of andere reden minder gewenscht is.”

De nieuwe school voor voortgezet onderwijs, later Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (kortweg M.U.L.O.) genoemd ging in 1905 in een tijdelijk onderkomen van start: “Behalve de herhaling en uitbreiding der vakken van het gewoon lager onderwijs, zullen in die school, die drie leerjaren zal omvatten, nog worden onderwezen o. a. Fransch, Duitsch , Engelsch, Wiskunde (stelkunde en meetkunde), Algemeene Geschiedenis, fraaie handwerken (voor meisjes) enz., terwijl het onderwijs in kennis der natuur (de beginselen van natuurkunde, scheikunde, plantkunde en dierkunde , zooveel mogelijk toegepast op het dagelijksch leven) en in teekenen zal worden gegeven in afzonderlijk daartoe  ingerichte lokalen door afzonderlijke  onderwijzers. Dat voor een flink gymnastieklokaal bij dat schoolgebouw zal worden gezorgd, behoeft  na het voorafgaande wel geen betoog.”

Gemeenteschool 12

In 1906 kwam de nieuwbouw van de Gemeenteschool no. 12 aan Achter de Hoven klaar. In hetzelfde jaar kwam mijn opa, Hoezeas Slaterus, hier op school in de eerste klas. Uit zijn rapport van 1906 blijkt dat toen het schooljaar begon in mei en was opgedeeld in vier trimesters. Hij haalde goed cijfers. Alleen het Hoogduitsch, dat in het tweede schooljaar begon, beheerste hij minder goed: tweemaal een onvoldoende (een 5). Zijn favoriete vakken waren Aardrijkskunde (een 9 in het derde jaar) en Teekenen (een 8 1/2).

Rapport Hoezeas Slaterus

Op de dag dat Prinses Juliana werd geboren, lezen we in de krant dat mijn opa het einddiploma van deze school heeft gekregen. Daarna deed hij nog de vervolgopleiding: “Aan de nieuwe dagschool zal aansluiten een cursus ter voorbereiding voor handel en administratie. Dis cursus zal twee leerjaren omvatten en gehouden worden minstens 5 keeren ‘s  weeks, des avonds gedurende 2 of meer uren, hoofdzakelijk ten dienste van hen, du» des daags als volontair, bediende of klerk in een winkel, werkplaats, kantoor of bureau werkzaam zijn. Onder de vele practische en nuttige zaken die op dien avondcursus zullen worden onderwezen, zullen zeker warenkennis, handelscorrespondentie in Nederlandsch en vreemde talen, voortgezette oefening in die talen, boekhouden, stenographie, machinaal schrijven, handelsaardrijkskunde, handelsrecht e.a. niet ontbreken.”

Leeuwarder Courant, 6 april 1911