Tags

, , , ,

Bij de nalatenschap van mijn grootvader zat een mooi getekende oorkonde, waaruit blijkt dat hij tien jaar lang voorzitter geweest is van de Speeltuinvereniging Huizum. Gelukkig staat er bij gechreven “terrein aan de Gerard Doustraat“.

Ere lidmaatschap, 1942

Die speeltuin ken ik  maar al te goed uit mijn jeugd. Wij woonden in de Frans van Mierisstraat en dat lag maar een paar blokken verwijderd van het speeltuinterrein. Ik vergeet nooit de speeltuinfeesten. Ik heb zelfs ooit nog eens een 2e prijs gewonnen met zaklopen samen met Antje Stroband.  Bij het de speeltuin hoorde het “speeltuingebouw”, waar ’s avonds verenigingen,  zoals de damclub, hun activiteiten hadden. De Ljouwerter Skotsploech, waar mijn ouders actief in waren, oefende daar de woensdagavonden.

De speeltuin is opgericht in 1932. De wijk was toen nog erg nieuw: De Ferdinand Bolstraat met de gelijknamige school zijn rond 1929 / 1930 gebouwd. Deze nieuwe wijk, ten zuiden van de stad Leeuwarden, diende als opvang voor de groei van de bevolking in Leeuwarden, maar het grondgebied behoorde toen nog tot de gemeente Leeuwarderadeel. Pas in 1944 is Huizum met de nieuwbouwwijken geannexeerd door de gemeente Leeuwarden.

Achter de nieuwe school lag een speelveldje dat door al snel de gemeente gesloten werd. In de raadsvergadering van 29 maart zei de voorzitter hierover dat “dit terrein moest worden afgesloten naar aanleiding van de veelvuldig binnengekomen klachten van omwoners. De jeugd heeft daar op schandelijke wijze huis gehouden. Bij vele omwonenden kwamen kluiten modder in de woon- en slaapkamer terecht.” Er ontspon zich een discussie hoe het terrein met weinig kosten toch geschikt gemaakt kon worden voor de jeugd. De voorzitter bleef kritsch over het voorstel van een afgerasterd speelterrein: “Men moet echter niet meenen, dat als het terrein in orde gemaakt is, dan de kinderen van de openbare straat zullen verdwijnen. Het kind is het liefst vrij en wil niet gaarne opgesloten zitten.”

In de raadsvergardering van 28 juli wordt met 11 tegen 3 stemmen besloten een speeltuin aan te leggen voor 775 gulden (de eenvoudige variant, zoals voorgesteld door B&W): “Een eenvoudige inrichting, bestaande in het aanbrengen van ten omrastering van harmonie tegen houten battings, ter hoogte van  1.50 M. boven de bestaande schuttingen, het maken van twee afsluitbare toegangsdeuren en een zandbak ter lengte van 30 meter en ter breedte van 7 meter zal ƒ775 moeten kosten, terwijl bij draineering en egaliseering van het terrein en het aanschaffen van speelwerktuigen en gymnastiektoestellen een bedrag geëischt wordt van ƒ 3470.”

In mei 1933 besluit de gemeente dit terrein in bruikleen te geven aan “een op te richten vereeniging tot exploitatie van een speeltuin”. De Leeuwarder Courant doet verslag …

In het verslag van de eerste jaarvergadering op 7 maart 1934 in café Tivole blijkt dat de officiële oprichting plaats had op 10 mei 1933 en dat de speeltuin werd geopend op 14 juni. In 1934 waren er al 462 leden. De jaren erop bleef de speeltuin zich voorspoedig ontwikkelen. De speeltuin bestaat nog steeds!

Toen de kinderen van mijn opa ouder werden (mijn vader, de jongste, was toen al 18 jaar) besloot hij te stoppen als bestuurslid in 1942. In het verslag van de jaarvergadering lezen we:

 
SPEELTUINVER. GERARD DOUSTRAAT
 
Feestelijke jaarvergadering
 
De speeltuinvereniging „Gerard Doustraat te Huizum” hield gisteravond haar feestelijke jaarvergadering in café Tivoli, welke goed was bezocht. In zijn openingswoord gaf de voorzitter, de heer H. Slaterus, die voor de laatste maal de voorzittershamer hanteerde, een uitvoerige uiteenzetting hoe in 1933 de speeltuin, met aanvankelijk 285 leden, tot stand kwam. Drie bestuursleden hebben gedurende al die jaren deel uitgemaakt van het bestuur, t. w. mevr. Wolbers en de heeren H. Slaterus en IJ. Kammenga.
 
Veel is er in al die jaren voor de kinderen gedaan, terwijl het speelmateriaal in den loop der jaren zeer is uitgebreid. Aan het keurige en zeer uitvoerige jaarverslag van den secretaris, den heer S. Bouma. ontleenen we, dat het ledenaantal in het afgeloopen jaar iets terug liep, n.l. van 510 tot 481, terwijl het aantal donateurs daalde van 141 tot 134.
 
De penningmeester, de heer IJ. Kammenga. kon zijn boeken afsluiten met in ontvangst en uitgaaf ten bedrage vanƒ 1798.30 (saldo ƒ36.33).
 
Bij het punt bestuursverkiezing deelde de voorzitter mede, dat de heer IJ. Kammenga en spreker zich niet meer herkiesbaar meenden te moeten stellen. Bij acclamatie werd hierna tot voorzitter benoemd de secretaris, de heer S. Bouma, waarna, eveneens bij acclamatie, als bestuurslid werden gekozen de heeren J. v. d. Stouwe en R. v. d. Wal.
 
De nieuwe voorzitter richtte zich hierna eerst tot de echtgenootes van de beide scheidende bestuursleden en overhandigde beide namens de vereeniging een fraai
bloemstuk Op zijn voorstel werd den beiden scheidenden bestuursleden ’t eerelidmaatschap der vereeniging aangeboden, terwijl zij tevens in het bezit kwamen van een passend geschenk, waartoe alle leden een steentje hadden bijgedragen.
 
Namens het hoofdbestuur van de N.U.S.O. werden de heeren Slaterus en Kammenga nog toegesproken door den heer Vreeswijk te Leeuwarden.
 
Gedurende de komende wintermaanden zal weer worden voortgegaan met de handwerk-, zang-, mondorgel- en damclubjes zooals de heer Bouma bij de bespreking van het winterwerk uiteenzette.
 
De avond werd verder gevuld door den heer Jac. de Vos te Oldeboorn, die den aanwezigen vergastte op verscheidene  voordrachten en karakterschetsen, terwijl ook een strijkje zich zeer verdienstelijk van zijn taak kweet.