Tags

, , , ,

Uit krantenknipsels van 1796 blijkt dat Agatha Maria Slaterus (Goor 1768 – Delden 1844) haar echtgenoot oproept om voor het gerecht te verschijnen:

 
Word by deezen geadverteerd, dat, uit kragte van het Appoinctement [=beschikking] by ’t Committé van Justitie der Stad Amsterdam de dato 8 September 1796 verleend, op de Requeste [=verzoek] van Agatha Maria Slaterus, in gemeenschap van goederen getrouwd met J.P. Aldenhoven, van de Puye van het Huis der Gemeente derzelven Stad, voor de Eerstemaal, is gedagvaard, denzelve J.P. Aldenhoven, tegens Dingsdag, den 11 October, 1796, des morgens ten 10 uuren, voor het Committé van Justitie derzelven Stad, ten gepreviligeerde Rolle, omme te aanhoren, te antwoorden en voort te procederen op zodanige Eisch en Coclusie, als aldaar zal worden gedaan en genomen, met de Kosten.
 

Wat is hier aan de hand? Agatha Maria was na de dood van haar ouders in huis opgenomen bij haar tante Esina Slaterus en oom Philippe de la Fontaine. Haar oom was lakenkoopman in Amsterdam en woonde riant op de Prinsengracht (“bij de Leidsestraat”). Toen Agatha Maria in 1789 wilde trouwen was het dan ook hij, die als “oom en voogdt” instemde met haar voorgenomen huwelijk met Johannes Paulus Aldenhoven, zoon van Elisa Aldenhoven, apother in Den Haag.

Trouwboek Amsterdam

Echtgenoot Johannes Paulus word tot drie maal opgeroepen om voor het gerecht te verschijnen (resp. op 11, 25 oktober en 2 november 1796). Hij komt echter niet opdagen zodat het Committé van Justitie tot het volgende vonnis komt:

Gepriviligeerde Rolle. Amsterdam.

Vonnis.

Het commite van Justitie regt doende bij intentie, verklaard eerstelijk de gedaane weeten bij Edicte van waarde en dissolveerd [=ontbindt] voorts den band des huwelijks tusschen de Eiss[er]es en den ged[aagd]e, subsiteerende over en terzaake van des ged[aagde]s begaane overspel, en verklaard den ged[aagd]e vervallen en verstooken van den baaten en voordelen uit de huwelijk gesproot­en, admitteerd [=staat toe] de eiss[eress]e omme desbegeerende weederom een ander wettig huwelijk te mogen aangaan, autoriseerd wijdens secretarissen van dit Commité omme daarvan de gewoone publicatie informa te doen, en condemneert [=veroordeelt] den ged[aagd]e propter contrina­cium [wegens ??] in de costen, mitsg[ader]s in de costen van de zegels ter summa van ƒ 34 ” 4 “, het zegel tot het vonnis daar onder begrepen.

Ald[us] gedaan: 14 December 1796 bij de Leeden Gales, Arntzenius, Horneer, de Melander & vanHemert. En gepron[un­cieerd]: 15 December 1796 Praes[es] M.J.W. Visscher, maire deezer Stad ende leeden Gales, Arntzenius, Horneer, Costerus & de Melander.

Het huwelijk wordt “gedissolveerd”, ontbonden omdat hij overspel heeft begaan. Wat er precies gebeurd is zullen we nooit weten, maar klaarblijkelijk zijn ze al langere tijd uit elkaar want Agatha Maria wil opnieuw trouwen!

En inderdaad: ruim een jaar later, op 25 mei 1798, trouwt ze met Nicolaas Gouzij. Dit blijkt een stabiel huwelijk. Het echtpaar verhuist naar Enschede waar in 1803 hun dochter Maria Sara geboren wordt. (Deze zal later de vrouw worden van de predikant van Delden Johan Adolf de Lorraine Holling.) Een paar jaar later verhuizen ze naar Delden. Nicolaas Gouzij is hier benoemd tot Ontvanger van de Directe Belastingen. Ook is hij even Burgemeester van deze stad (1811-1812). In Delden worden nog twee jongetjes geboren, die allebei in hun eerste levensjaar overlijden.

Nicolaas overlijdt daar op 22 september 1835; Agatha Maria bijna negen jaar later:

 
***Delden, 21 April 1844. Heden overleed alhier in den ouderdom van ruim 75 jaren, AGATHA MARIA SLATERUS, Weduwe van wijlen den Heer Nicolaas Gouzij. Op begeerte van de overledene, zullen er geene teekenen van rouw gedragen worden. Deze is dienende tot algemeene en bijzondere kennisgeving.