Tags

, , , , , ,

Op 1 mei 1868 verschijnt er een grote advertentie in de Leeuwarder Courant waarin J.J. van Haagen aankondigt dat hij vertrekt naar Franeker en zijn “PHOTOGRAPHISCH ATELIER in de Weerdt No 29 te Leeuwarden” overdraagt aan zijn “Bediende en Leerling, I. H. SLATERUS, die daarin gedurende zes jaren bij mij is werkzaam geweest.Opening photographisch atelier Slaterus

Jacobus Jochemus van Haagen was op 5 september 1817 in Leeuwarden geboren als 6e kind (en 1e zoon) van de “paruikmaker” Johannes van Haagen en Catharina Oosterhuis. Blijkbaar was Jacobus Jochemus van Haagen in goede doen, want op 10 februari 1845 koopt hij een groot herenhuis met daarnaast een koetshuis (Weerd 29). Deze werden als volgt in de Leeuwarder Courant (van 24-01-1845) aangeprezen:

1. Eene uitmuntende en hechte HEEREN HUIZINGE, met PLAATS en TUIN cum ann., staande en gelegen in de Weerdt binnen Leeuwarden,  gekwoteerd letter G. no. 29, sectie C. no. 538. laatstelijk bij den Heer T. M. Lijcklama à Nijeholt ingebruik geweest, bestaande in 3 geplafoneerde behangen Benedenkamers, 1 dito Zaal, 5 diverse behangen Bovenkamers, 3 Zolders, 2 keukens, 3 Kelders, benevens Plaats, Bleek en Tuin; waarop is geboden ƒ 5353.

2. Een ruim KOETSHUIS, met STALLING voor 4 Paarden. HOOIZOLDER en KNECHTSWONING, staande naast het vorige perceel mede in de Weerdt te Leenwnrden van hetzelfde kadastrale nummer deel makende, laastelijk mede bij denzelfden in gebruik geweest en even als ook het 1ste perceel
dadclijk na de finale toewijzing vrij te aanvaarden: waarop is geboden ƒ 2226.

In juni van dat jaar adverteert hij in de krant:

J. J. van HAAGEN, Kapper te Leeuwarden, heeft de eer zijne geëerde begunstigers te berigten, dat hij thans is wonende in de Weerdt, letter G, no. 29, 5de huis van af de Langepijp.

Hij zette zijn kapperswinkel hier dus voort. Maar het pand was zo groot dat zijn broer Pieter er een meubelmakerij had tot zijn dood in 1848 en dat zijn zuster Anna (weduwe van Jurjen Proost) als ‘kostschoolhoudersche” er een bewaarschool runde.

Een andere zus, Margje, was overigens gehuwd met de bekende boekhandelaar en stadsarchivaris Wopke Eekhoff.

Al snel start Jacobus Johannes naast de kapperszaak een “Magazijn van Galanteriën enz.” In 1856 doet hij dit Magazijn over aan zijn jongere broer Johannes Hendericus en de “Salon de coiffure” aan zijn neefjes Proost. Zelf vertrekt hij (volgens opgaaf in het bevolkingsregister) naar Parijs. In 1859 is hij weer terug in Leeuwarden en een tijdje later opent hij naast het “Magazijn van Galanterien, Parfumerien en Toiletartikelen” (dat inmiddels door zijn neef Johannes Uilkes Proost werd geleid) een “Atelier Photographique“. Blijkbaar had hij de kunst der fotografie in Parijs geleerd. In de krant van 12 april 1861 lezen we:

WEERDT, ATELIER PHOTOGRAPHIQUE, No. 29, te Leeuwarden, is ingerigt tot het  vervaardigen van PORTRETTEN op papier in differente grootte, groepen van 2 tot 8 personen, Portretten voor albums, visite-kaartjes, stereoscopen en medaillons; copieeren van tableaux, gravures, statuettes, ornemerten etc.
J. J. van HAAGEN.

In de aangrenzende winkel van zijn neef kunnen de klanten gelijk kiezen uit: “eene mooije collectie PHOTOGRAPHIE ALBUMS”. Een jaar later trouwt Jacobus Jochemus (44 jaar oud) met Klaaske Compaan. Hij heeft dan reeds een bediende aangenomen:

Idanus Hendrikus Slaterus gaat als 16-jarige jongen in de leer voor het vak van fotograaf. Wanneer Van Haagen zes jaar later besluit met zijn gezin naar Franeker te verhuizen om daar uitbater te worden van het logement en koffiehuis De Doelen, neemt Idanus Hendrikus het fotografie-atelier over.

Vijf jaar later, begin 1873, staan de panden in de Weerd te koop. Jacobus Jochemus van Haagen (inmiddels uitbater van het Munthotel in de Kalverstraat te Amsterdam) wil van de panden af. Idanus Henrikus begint drie deuren verder een nieuwe studio in het pand G.25 (Weerd hoek Bagijnestraat), dat hij op maandag 17 februari 1873 voor ƒ 5159,= had gekocht.

I. H. Slaterus, Photograaf, is VERHUISD van G no. 29 naar G no. 35, dezelfde Straat als voorheen, Weerdt, Hoek Bagijnestraat.

Johannes Uilkes Proost zet zijn Magazijn voor Galanterieën voort op een toplocatie: Nieuwestad ZZ. naast de Winkel van Sinkel.

Lees het vervolg.

 

Adressen fotografisch atelier Slaterus te Leeuwarden

Van: Tot: Straat: Nummer:
1 mei 1868 15 juli 1873 Weerd Letter G, no. 29
16 juli 1873 1 juli 1877 Weerd Letter G, no. 35
1 juli 1877 30 juni 1890 Weerd Letter K, no. 13
1 juli 1890 1 januari 1909 Lange Marktstraat Letter W, no. 14