Tags

, , , ,

Ik heb eerder geschreven over mijn voorvader Wolter Slaterus (1766-1822) die in 1797 bedankte voor de functie van bode van de Nationale Vergadering ten gunste van de bode die ontslagen dreigde te worden.

Niet lang daarna is hij beloond voor zijn “patriottische” daad met een functie bij de overheid. In het doopboek van de hervormde gemeente in Enschede wordt bij de doop van zijn dochter Christina Johanna Geertruid op 24 januari 1804 zijn beroep vermeld: “Wolter Jan Slaterus, rijdend Commies alhier”.

Dankzij het digitaliseringsproject van de Koninklijke Bibliotheek vind ik steeds meer stukjes van de puzzel.

In de Besluiten van het Staatsbewind der Bataafsche Republiek, Volume 10, pag. 121 wordt vermeld dat op 18 mei 1804 dit verzoek is binnengekomen:

Staatsbewind 1804

Is gelezen de Requeste van F. Soeters, D. A. Baerselman , A. Kievits, W. J. Slaterus , S. Schuyt en J. F. Wubben, alle Rydende Commisen der Convoijen en Licenten, in het Departement Overijsel, daarby, zich beklagende over eene Resolutie van den Zee-raad‚ in dato 2 December 1803, No. 2, waarby, aan hun wierdt ingetrokken het jaarlijksch inkomen van f 150:0:0, en verzoekende, om, redenen, ten Requeste breeder geallegueerd, dat het deze Vergadering geliefde te behagen, hun derzelver inkomsten te doen genieten, zoo als zy van ouds en zedert eenige jaren genoten hadden.

Waar op gedelibereerd zijnde, is besloten, de voorschreve Requeste te stellen in handen van den Zee-raad, om, het Staats-Bewind, daarop, te dienen van consideratiën en advis.

Wolter was dus rijdend commies van de dienst der “Convooien en Licenten”, de voorloper van de huidige douane.

Convooirechten (Convooien of Convoyen) waren rechten die door de marine van met name rederijen werden geheven vanwege de bescherming van hun handelsschepen. Licentrechten (Licenten) waren rechten die werden geheven ter zake van de uitvoer van goederen naar vijandelijke gebieden. (Meer informatie hierover)

De termen “Staatsbewind” en “Zeeraad” kende ik niet. Op de website Parlement & Politiek wordt helder uitgelegd hoe de verschillende bestuursvormen elkaar in snel tempo opvolgden tijdens de Franse tijd: het Staatsbewind was de regeringsvorm van Nederland in de jaren 1801-1805