Tags

, , , ,

België werd na de Napoleontische tijd samengevoegd met Nederland en Luxemburg tot één koninkrijk onder koning Willem I der Nederlanden. Hierover heerste grote onvrede in het katholieke (grotendeels Frantalige) België. Dit leidde tot de opstand begin 1830 waarbij de Nederlandse troepen werden verdreven. De publieke opinie van Noord-Nederland beschouwde de nederlaag die het Nederlandse leger tijdens de opstand geleden had tegen de Belgische rebellen wel als een nationale schande, die gewroken moest worden.

Toen de Belgen Leopold van Saksen-Coburg tot koning der Belgen aanstelden, was dat voor koning Willem reden om niet langer te wachten met militair ingrijpen.Hij mobiliseerde het gehele leger en daarbij de (slapende) schutterijen.

Bij Koninklijk Besluit van 5 oktober 1830 werden op grond van de Wet van 11 april 1827 de gereorganiseerde plaatselijke rustende schutterijen mobiel verklaard. Op 11 oktober 1830 volgt het Koninklijk Besluit waarin wordt  aangekondigd dat de schuttersplichtigen tussen de 25 en 35 jaar zullen worden opgeroepen. Deze vormden de 1e Ban bestaande uit ongehuwden en gehuwden zonder kinderen. De gehuwden met kinderen werden ingedeeld bij de 2e Ban of de reserve. In totaal werden 5 bataljons Friese schutters gevormd met totaal 4.045 officieren, onderofficieren en manschappen. Dit besluit werd gepubliceerd in de Leeuwarder Courant: LC 13-10-1830.

Van 2 tot 12 augustus 1831 hield dit Nederlandse leger een veldtocht door België die bekend werd als de Tiendaagse Veldtocht. Hoewel de Nederlanders militair succesvol waren, verkreeg België zijn soevereiniteit door de dreiging van Franse militaire steun.

Flankeur der schutterij

Als één van de Friese schutters werd ingelijfd Jan Willem Slaterus. Hij was weliswaar op 18 juli getrouwd met Pietje van Loghem, maar omdat hij (nog) geen kinderen had werd hij toegewezen aan de eerste ban en vertrok naar het zuiden des lands op daar tegen de opstandelingen te vechten. Net als zijn jongere broer Hozeas Knape kreeg hij daarvoor het Metalen Kruis uitgereikt.

Slaterus, Jan Willems; 1e afd., 1e bat.; van 14.11.1830 tot 19.02.1831 te Den Bosch; 19.02.1831 overgegaan naar de 2e Ban; Metalen Kruis uitgereikt wegens november 1830

Nadat op 15 december 1830 zijn zoon Wolter was geboren, vroeg hij overplaatsing aan naar de tweede ban (reserve) en kon Jan Willem na drie maanden (op 19 februari 1831) naar huis terugkeren. Hij was dus alweer thuis voordat de Tiendaagse veldtocht begon!