Tags

, , , ,

Uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 2 februari 1917:

Gisteren is in den Haag de heer J. J. Slaterus in de ouderdom van 89 jaar, oud-ingenieur-verificateur* van het kadaster, overleden.

Als adspirant landmeter en landmeter, werkzaam geweest zijnde te Zwolle, Arnhem en Rotterdam, werd hij 1 Juli 1877 benoemd tot  ingenieur-verificateur in de divisie Dordrecht, uit welke betrekking hij 1 Mei 1894 op zijn verzoek eervol werd ontslagen met dankbetuiging voor de vele en goede diensten gedurende meer den 40 jaren den lande bewezen.

Op http://www.archieven.nl zijn verschillende kaarten te vinden die door Slaterus getekend zijn.

De overledene was herhaaldelijk lid en secretaris van de examen-commissie voor adspirant-landmeter en landmeter. In 1872 en 1876 was hij voorzitter der congressen van ambtenaren van het kadaster, respectievelijk te Utrecht en te Amsterdam gehouden naar aanleiding van voorgenomen reorganisaties van den kadastralen dienst.

Tot het einde van zijn ambtelijke loopbaan was de heer Slaterus voorzitter der Vereeniging  van  hoofdambtenaren van het Kadaster, welke vereeniging hem bij zijn aftreden tot eere-voorzitter benoemde.

Eenige jaren na zijn ontslag werd hij van Regeeringswege aangezocht zijn krachten weder tot beschikking van den lande te stellen ter zake van de uitvoering van de wet op de herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen en wel als voorzitter in het schattingsdistrict Delft.

In tal van periodieken kwamen van zijn hand opstellen voor over het kadaster, meerendeels onder den schuilnaam “Een opmerker” **.

De overledene was officier in de Orde van Oranje Nassau.

De Ingenieurs-Verificateur. Deze waren het hoofd van een Divisie en hadden een aantal landmeters onder hun toezicht. Hun gezag was zo groot dat zij tot laat in de 19e eeuw een bij Koninklijk besluit vastgesteld uniform droegen.”

Uit de registers: Talen. Doorgaans is ingevuld dat men Hoogduitsch, Nederduitsch, Fransch, Duitsch en Engelsch sprak. Er zijn twee uitzonderingen: Johannes Jacobus Slaterus (1827-1917) sprak Nederduitsch, Fransch, Hoogduitsch, Engelsch en Latijn. Hij bracht het tot Ingenieur-Verificateur en bekleedde diverse kerkelijke functies in de Nederlands Hervormde Kerk. Rudolf Nicolai, geboren op 15-11-1848 sprak Nederduitsch, Fransch, Hoogduitsch en Latijn. Na 1874 is niet meer vermeld welke talen men sprak.”

(Bron: Kadastermuseum)

 ** In de catalogus van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag vond ik één werk  geschreven door “Een opmerker” onder de titel: “(Nog) Iets over de instandhouding van het kadaster in Nederland”. Uitgegeven in 1864 door Snelpersdruk A. van der Veen Oomkens te Wageningen.

In hetzelfde jaar publiceerde Slaterus onder een ander pseudoniem (“Een onderzoeker“): “Waardoor zijn de gebreken, welke de instandhouding van het kadaster in Nederland aankleven, te verbeteren?”. Uitgegeven in 1864 door De erven J.J. Tijl te Zwolle.