Tags

, , , , , ,

Toen zijn eerste vrouw op 15 januari 1798 overleed, bleef Wolter Slaterus met twee kleine kinderen achter.

Oprechte Haarlemse courant, 23-01-1798

Oprechte Haarlemse courant, 23-01-1798

Hun oudste zoontje, Henderikus Gerhardus (geboren te Goor op 24 juni 1792 en vernoemd naar beide opa’s) is dan al overleden.  Bij de aanstelling van de voogden (akte van kinderscheidingworden als nagelaten kinderen genoemd: Philippus Johannes (geboren te Goor op 31 oktober 1793 en vernoemd naar twee ooms en voogden van Wolter) en Sara Berendina, (gedoopt te Goor op 3 januari 1796 en vernoemd naar beide oma’s):

Heeden heeft Wolter Slaterus Weduwenaar van wijlen Ida Ten Thije, tot Voogden, over zijne twee minderjaarige Kinderen, Philippus Johannes en Sara Barandina genaamd, bij dezelve in Echt verwekt, verzogt en aangesteld Derk Jalink en J:F: Knape, en met dezelve wegens der gem[elden] Pupillen vervallen moederlijk goed gecontracteerd als volgd:

1.

Verpligt zig de vader boven gem[elde] zijne twee Kinderen, in des Heeren vreeze na Staats geleegentheid op te voeden.

2.

Word aan het Dogtertjen beweezen zijn Moederlijk goed, bestaande in Linnen, Wollen, Klee­deren, en verderen Lijfstoebehooren waarvan een Inventaris geformeert en door Vader, en Voogden betekent worden, en zal hetzelve voors[ch]r[even] konnen naderen, zo dra zij tot den Ouderdom van 18 Jaaren gekoomen zal zijn, zullende Echter van deeze goederen die bederf onderheevig zijn, ten haaren behoeve met voor Kennisse van de Voogden, van tijd, tot tijd, gebruik gemaakt kunnen worden en daar van op den Inventaris aanteekening geschieden.

3.

Word aan den Zoon, voor zijn moederlijk Goed, bedongen, en beweezen eene Somma van Honderd Guldens, te genieten als hij Agtien Jaaren oud is.

Aldus deeze acte van Scheidinge na en behoorlijk overweeginge en opneeminge des Boedels opgerecht en geslooten in Goor den 1 Junij 1798.

Onderstond Derk Jalink en J:F: Knape als mombaer.

Deeze aan ons vertoonde Kinderscheiding, word door ons geaccordeert.

Actum Goor den 1 Junij 1798

/: Was get[eekent] :/ O. Holsheimer en Hend.k Ten Thije.” [i]

[i] R.A. Zwolle.  Arch. 54. Recht. Arch. Goor,  inv.nr. 17 Weesakten 1789-1807, fº 152-154.

Van Sara Berendina Slaterus heb ik de levensloop kunnen volgen, van Philippus Johannes ontbrak tot nu toe elk spoor. Omdat er van die periode in Goor geen begraafboek bewaard is gebleven, ging ik ervan uit dat ook hij jong was overleden. Totdat…

…ik op 15 december een mail kreeg van mijn achterneef Maarten Krips:

Beste Henk

Zoals je misschien hebt meegekregen, zijn sinds kort de stamboeken van de Franse regimenten uit de Napoleontische tijd online…

En ik vind vanmiddag zowaar een Slaterus, dus bij deze de inschrijving van jouw verwant …”Philippe Joseph” (zo heette hij tenminste volgens de Fransen), die eind 1813 nog een paar weken in het “124e régiment d’infanterie de ligne” diende voordat de prins van Oranje bij Scheveningen landde en daarna uiteraard prompt deserteerde, zoals bijna iedereen in zijn regiment.

Maarten geeft op het Stamboom Forum duidelijke uitleg hoe je het best kunt zoeken in de stamboeken van het Franse leger in de Napoleontische tijd. Opnieuw is er een belangrijke bron voor genealogisch onderzoek op internet te raadplegen, met verrassend resultaat!

Stamboek: "124e régiment d'infanterie de ligne"

Stamboek: “124e régiment d’infanterie de ligne”

Nummer 5230. Slaterus, Philippe Joseph

zoon van Wolter en van Illa ten Thije, geboren de 31ste oktober 1793 te Goor, kanton Goor, departement IJsselmonding. Lengte 1 meter 735 millimeter; rond gezicht; bedekt voorhoofd, blauwe ogen; gewone neus en mond; ronde kin; blond haar en blonde wenkbrauwen; geen bijzondere kentekenen. Gekomen in het leger als dienstplichtige op 14 oktober 1813, als nummer 9 op de lotingslijst voor lichting 1813 in Goor . Laatste woonplaats Goor; beroep kantoor bediende. Toegewezen aan het 1e Bataljon 3e Compagnie. Fuselier op 14 oktober 1813. Gedeserteerd op ….. 1813

Philippus Johannes leefde dus nog in 1813. Tot nu toe ontbreekt een verder spoor. Wie weet is hij toen in dienst gegaan bij het nieuwe Nederlandse leger. Ik zoek verder!