Tags

, , ,

Illustratie uit D. van Hoogstraten

 
HET NEGENDE ZINRYKE VERDICHTSEL.
 
DE MUSCH EN DE HAES.
 
Of: Het ongelukkige en zelfs Berispelyke Berispertje.
 
‘k Zal mynen Lezer in een kort gedicht vertoonen,
Hoe gek het zy, wanneer men Anderman
Wil raên [=raadgeven], en echter zich niet zelve wagten [=in acht nemen] kan.
De Musch bekeef den Haes (’t ging toe niet zonder hoonen.)
De Haes kreet overluit, na dat de Adelaer
Hem als een Franschen Martelaer,
Te grof mishandelt had met zyne forsche klaeuwen.
De Musch, de Snapster [=babbelaarster], om hem wreeder te benaeuwen,
Zei: Hazekop, hoor hier! steek op ’t langwerpig oor!
Vermaerde Looper! Hoe! waerom niet, als te voor,
Geloopen? Maer terwyl de Musch dus komt te kallen [=spreken],
Heeft haer gansch onvoorziens een Havik overvallen.
Zy schreeuwt vergeefsch: Help! help! de snapster wordt gedoodt.
Dit deed oomkool [=sukkel/vgl. haas] noch goed in zynen jongsten noot.
Dees zieketrooster roept: Slyp! slyp! gy neuswys wigtje,
Dat my thans heeft bespot,
Beschreit nu slimmer lot!
Een Haes is ’t die nu lacht om zulk een Uitvaertdichtje.
 
TOEPASSING.
 
Verbly u nooit om iemants val,
Wie weet wat u gebeuren zal?
 
Vid. [=Zie] Thren. [=Grieks: ‘r­noV=klaaglied] Jerem. [=profeet Jeremia] IV.21. [Zie de: Klaagliederen van Jeremia, boek IV, vers 21 / Oud Testament]. Item ibidem [=al­daar], in het einde van het zevende vers. Item in ’t midden van het negende. Item ibidem vers 16, 17, 21, 22.
 
’t Zyn dwaeze Profeeten, die anderen willen leraeren, berispen en waerschu­wen, en echter in het midden van hunnen nood niet eens verdacht zyn op hun eige doot. Zoodanige berispers worden in hunnen nood niet alleen niet beklaegt, maer noch bespot en belacht.
 
Exempli gratia. [=als voorbeeld] Hoe belacchelyk stont het, wanneer zeker Martial in den slag by Malplapla [=fantasie?] tegen zyn Camarade, die door eenen vyantlyken kogel geraekt was, zeide: Que diable!, heb je niet wat kunnen bukken? de kogel zoude u dan over den kop gevlogen hebben. Quid fit? [=wat gebeurde er?] terwyl de berisper sprak,
Vliegt hem een kogel door den kop.
Daar lag de doedendop [=dood omhulsel].
Geen vermaekelyker Justitie,
Als even wen Joost Spotter zelfs eens raekt in d’ Inquisitie.
 
Eodem ANNO, quo MunDUs Iste faLLIt & faLLItUr.
 

Boekzael der geleerde werelt, Mai 1719, pag. 622-630.