Tags

, , ,

Zie hier, waerde Leezer, moogelyk de laetste Fabelen, die u door de zeer geleerde penne van den vermaerden Heere JOHANNES JAKOBUS SLATERUS, in zyn leven vermaert Rectorder Latijnsche Schoole te Kampen, zullen konnen medegedeelt worden; dewyl we verstaen hebben, dat hy in het begin van dit jaer, tot onherstelbaere schade en droefheit van de geleerde werelt is overleden: ten zy de Erfgenaemen ons van de verdere Fabelen (zoo’ er eenige mochten weezen) geliefden te voorzien; waer mede zy den Boekzaelleezer en ons veel dienst zouden doen. Terwyl wy in hope leeven deelen we u vast deeze volgende mede, die met zyne eige hant geschreeven zyn, en beginnen met

Illustratie D. van Hoogstraten, 1704

 
HET ZESDE ZINRYKE VERDICHTSEL VAN JAN FEDER VROLIKHART.
DE KIKKERTS TOT DE ZON. 
 
Alias: SCHIMPDICHT [=grof hekeldicht] OP DE BRUILOFT
VAN MONSIEUR (MONSTER) FUR [=Latijn:dief/schurk] .
 
Esoop, de slimme Gast, zag hondert Bruiloftsgasten
Op Jan Broers Bruiloftsfeest: wat dunkt u van die quasten?
Hy zond, op staende voet, als tot een Huw’lyksgift,
Jan Broer, den Bruidegom, dit volgend schimpgeschrift.
Hy schreef: Der Lichten Prins, de Zon, die wou gaen trouwen
Met eene der Doorluchtste [=aanzienlijkste] Vrouwen.
De Kikkerts hoorden dit, dies [=derhalve] geven ze een geluid,
Zoo hard, ’t is of ’t Jupyn nu noch in de ooren tuit.
De groote Koning vroeg, hoe zoo, en om wat reden
Zy zich zoo tierden door haar quaxroaxgebeden?
Wel! Antwoord een van Haar:
Myn Heer! Myn Heer Jupyn! Och liefste bestevaêr [=eig. grootvader]!
Daar is thans eene Zon, die met haar heete straelen
Al ’t nat opdroogt, zoo dat men naeuw [=nauwelijks] kan adem haelen.
Wat zal ’t dan zyn, indien eens deez Zon
Een half dozyn, of meer Zons zonnen won?
 
TOEPASSING.
 
zIe Lezer! Wat Doen De hoVaerDIge [=hoogmoedige] Heeren kneChten nIet al?
 
MDCCXVIII.
 
Boekzael der geleerde werelt, Mai 1719, pag. 622-630.