Tags

, , ,

 

Illustratie uit D. van Hoogstraten, 1704

 
HET VYFDE VOLGEESTIG VERDICHTSEL
VAN JAN PHAEDER VADER VROLIKHART.
 
De koe, de Geit, het Schaep en de Leeuw.
 
Alias, Het ongelyk Gezelschap.
 
Jan! Jan! gy moet zoo licht met Grooten niet verkeeren;
Het zou u deeren!
Dit klein Verdichtsel toont het geen ik u wou leeren:
De Koe, de Geit en ’t Schaep, dat altyd is geduldig,
Gaen met den Leeuw ter jagt. (de jagt is menigvuldig)
Daer wierdt van deeze maets een groot Hart [=hert] opgedaen,
Het werd gevierendeelt. De Leeuw dan ving dus aen
Te spreeken: ’t Eerste stuk neem ik in Creons [=koning van Corinthe] naeme:
Het Tweede zult gy My, als Held, ook toestaen t’ saeme:
Het Derde, mits [hier: omdat] ik meer vermag [=de macht heb], My ook genaekt [=toekomt]:
De drommel [=duivel] hael die keerl, die ’t Vierde maet aenraekt,
Dus heeft de forsse guit den heelen Buit genomen.
Wy wenschen, dat het Hem mag drommels wel bekomen.
 
TOEPASSING.
 
Kies geen grooter medemaet. Want het was ten tyde van Vader Phaeder niet goet, met groo groo groote Hee Hee Heeren ker ker kerssen te eeten; zy koo koo koozen de groo groo grootste, en smeeten in het lae lae laetste met de stee stee steenen [=pitten], dan ging men hee hee heenen, somtyds naer Wee Wee Weenen, verre buiten Kroostenryk.
 
Hoe het hedendaegs toegaet, in de Landen daer Koningen en Vorsten den Scepter zwaeien, weet niet ter dege: ook is my daer luttel [=weinig] aen gelegen. Ben Scholastyk [=geleerde in de theologie/wijsbegeerte], meer als Polityk.
Godt dank! Wy leeven in een goede Republyk.
 
Eodem ANNO quo
MUnDUs Iste faLLIt & faLLItUr.
[M+V+D+V+I+L+L+I+L+L+I+V=1718]
 

Boekzael der geleerde werelt, Maert 1719, pag. 392-396.